InnerNed

Kleine advertenties:

Over de inhoud van deze site | Disclaimer

Deze site geeft je informatie over een veelheid van onderwerpen op spiritueel, geneeskundig en psychologisch gebied. We hopen je daarmee wat informatie te geven over al die therapieŽn, cursussen en workshops die beogen je verder te helpen op je pad, als je vastzit of als je lichamelijk niet in orde bent.

Juist in de laatste gevallen is het goed dat je kritisch blijft en je goed laat informeren voordat je kiest voor een bepaalde therapie. Niet iedere therapie is voor iedereen even geschikt. Helaas zijn er ook mensen die zich aandienen als therapeut maar niet over voldoende zelfkritiek beschikken. Die mensen zullen je niet verder kunnen helpen. Misschien zelfs zul je er slechter vandaan komen.

Je kunt ook zelf te hoge verwachtingen hebben van een therapie, van een bepaalde therapeut en zo teleurgesteld kunnen raken.

We willen je dan ook nadrukkelijk adviseren kritisch te blijven, na te vragen bij anderen, je te laten leiden door intuitie Ťn gezond verstand vůůrdat je beslist wat je doet.

Je begrijpt, dat we al die cursussen, workshops en therapieŽn niet allemaal zelf hebben gevolgd. We kunnen dus, op een enkele uitzondering na, niet uit ervaring spreken. Het is goed als je dat in het oog houdt.

De aanbevelingen in InnerNed moeten dan ook uitsluitend als suggestie worden opgevat.
Het is altijd aan te bevelen ťťrst een erkend arts / psycholoog / psychotherapeut te raadplegen alvorens je je "alternatief" laat behandelen. Dat geldt zeker in geval van twijfel, langdurige of zich herhalende klachten. Ieder die de gegeven suggesties opvolgt is daarvoor zelf geheel verantwoordelijk.

Vermelding als therapeut, hulpverlener, healer of enige andere activiteit zegt niets over bevoegdheid of kwaliteit, erkenning of registratie of wat voor kwalificatie dan ook. We kunnen daarover geen oordeel vormen! E.e.a. is de verantwoordelijkheid van de betrokkenen. Vraag er naar.

Hier vind je tips en aanbevelingen bij de keuze van een therapeut.

Bijdragen met discriminerende, racistische, seksistische of anderszins verwerpelijke inhoud worden geweerd.
Mocht je ergens op de site inhoud van deze aard vinden, laat het ons dan weten! Een deel van de site wordt namelijk automatisch, zonder onze tussenkomst, gegenereerd. Voor het overige betekent opname van artikelen niet dat we het met de inhoud in alle opzichten eens zijn. De inhoud daarvan blijft de verantwoordelijkheid van de auteur.

Ondanks de constante zorg en aandacht die de auteurs van deze website en Stichting Shanra / Numaga-Design aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of van Stichting Shanra / Numaga-Design.

De auteurs en Stichting Shanra / Numaga-Design kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.innerned.org geschikt is voor het doel waarvoor deze door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De auteurs en Stichting Shanra / Numaga-Design sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.innerned.org, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.innerned.org te kunnen raadplegen.

Hans van Meteren
Sandra Warmerdam, Nijmegen

 Terug naar de vorige pagina


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken